เกี่ยวกับสหรัฐ

Our English Language programs are designed to lead the language learner to fluency.

Founded 1993 in Chicago, IL
BIR Training Center ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ถือเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและขยายหลักสูตรให้มีความหลากหลายทั้งในด้านวิชาการและสาขาวิชาชีพ กว่า 20 ปีของการดำเนินการให้การศึกษา BIR Training Center มีความโดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางการเรียนและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ BIR Training Center ได้รับการรับรองโดย


NAFSA: Association of International Educators สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศ


Illinois Board of Higher Education: องค์กรการศึกษาของรัฐอิลินินอยส์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนพร้อมรับความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน โดยรับผิดชอบร่วมกับโรงเรียนในพี้นที่ www.ibhe.org 217.782.2551.


TOEFL iBT®  
มีหน้าที่ในการคิดวิจัยสำหรับการออกข้อสอบและประเมินผล ที่มีคุณภาพและความเที่ยงตรง เพื่อใช้ในการศึกษาต่อของนักเรียน

Gre, TOEFL and TOEFL iBT are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. PRAXIS and THE PRAXIS SERIES are trademarks of ETS. BIR training Center is entirely responsible for the content of this website.

If you are interested in living and studying in Chicago, please click the apply button or call us at 773-866-0111

Skype with BIR's Student Relations Specialists